Ga naar de inhoud

Code of Conduct

De Code of Conduct, oftewel onze gedragscode, is een verklaring waarbij een stakeholder belooft zich aan bepaalde afspraken te houden. Bij Life & Mobility volgen wij de GMH: Gedragscode Medische Hulpmiddelen. 

Deze gedragscode heeft betrekking op uitingen over medische hulpmiddelen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast geeft deze gedragscode normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.

Een goede relatie tussen leveranciers en zorgprofessionals die hulpmiddelen gebruiken, toepassen, voorschrijven of (helpen) selecteren is nuttig en noodzakelijk. Gelet op de commerciële én volksgezondheidsbelangen die meespelen dient deze relatie echter wel op verantwoorde en zorgvuldige wijze te worden ingevuld. Reclame en beïnvloeding zijn toegestaan, maar als uitgangpunt daarbij geldt dat de cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat beslissingen met betrekking tot een bepaald hulpmiddel of technologie, worden genomen op zorginhoudelijke, integere gronden. Dat betekent op basis van goede, betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels. 

Door ondertekening van de gedragscode verplichten leveranciers, zorgprofessionals en zorginstellingen zich tot naleving van de daarin vastgestelde gedragsregels

De gedragsregels die zijn vastgelegd in deze gedragscode beogen – in aanvulling op de geldende wetgeving* – nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan. Ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn. Door ondertekening van de gedragscode verplichten leveranciers, zorgprofessionals en zorginstellingen zich tot naleving van de daarin vastgestelde gedragsregels. Deze zijn gebaseerd op wederkerigheid; wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij ook niet vragen of accepteren. 

*EU richtlijn 94/42 (NB:MDR/IVDR), wet medische hulpmiddelen, artikel 10h gunstbetoon, Besluit medische hulpmiddelen, artikel 16b TBZ en beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen. Samengevat in de gedragscodes medische hulpmiddelen. Voldoe je aan de GMD, dan voldoe je aan de wet

(Gunstbetoon gaat om het aanbieden of accepteren van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen.) 

Op naleving van de gedragscode wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke codecommissie en de Commissie van Beroep. De wijze waarop dat toezicht is vormgegeven, is geregeld in het reglement van de codecommissie en Commissie van Beroep van de stichting GMH.