Skip to content

CO2-impact

Science based target

We rapporteren zo uitvoerig over ons CO2-verbruik omdat we de richtlijnen van het Science Based Target volgen. Dat zijn op de wetenschap gebaseerde richtlijnen die organisaties helpen hun uitstoot te verminderen, volgens de klimaatdoelen van Parijs. De doelen waar we ons aan hebben gecommitteerd.

Dat betekent dat onze reduceerprojecten erop zijn gericht om de opwarming van de aarde ónder de 1,5 graden te houden. Wat inhoudt dat onze uitstoot in 2050 klimaatneutraal moet zijn. In aanloop ernaartoe richten we ons op de middellange termijndoelstelling: iedere 10 jaar een reductie van 50 procent CO2. En uit onze rapportages van de Milieubarometer blijkt dat we voorlopen op schema.

CO2-uitstoot

In samenwerking met Milieubarometer houden wij binnen Life & Mobility ons verbruik van water, energie en brandstof bij. Hier werken alle afdelingen aan mee, zoals Facilitair, Inkoop, Logistiek en Productie. Doordat het verbruik van een jaar inzichtelijk is, is het mogelijk om de daarbij horende CO2-uitstoot te berekenen. In onderstaande cirkeldiagram is de CO2-uitstoot van Life & Mobility te zien van het jaar 2021.

Toelichting grote energie uitstoters

Bovenstaande cirkeldiagram geeft de CO2-uitstoot van Life & Mobility weer over het jaar 2021. De grootste twee uitstootbronnen lichten we hieronder kort toe.

 

Elektriciteit: 23%

In 2021 is er alleen ‘grijze’ elektriciteit ingekocht. Deze elektriciteit wordt ingezet op een aantal verschillende afdelingen: 

  • Facilitair: verlichting en overige apparatuur; 
  • Productie: aandrijven van industriële toepassingen; 
  • ICT: computers en servers. 

Opvallend daarbij is het relatief grote verbruik van de servers in de nachtelijke uren, die is verantwoordelijk voor 24% van het totale verbruik. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan om dit hoge verbruik te verantwoorden.

 

Goederenvervoer (19% + 27% =) 46% 

Goederenvervoer kan opgesplitst worden in het transport van producten naar onze klanten en het transport van onderdelen naar onze fabriek. Ongeveer 1/3 van de totale impact van het transport is toe te wijzen aan zeetransport, slechts een klein gedeelte aan luchtvracht. Het wegvervoer neemt het overgrote deel van de uitstoot voor zijn rekening.  

Al onze transportpartners zijn reeds actief bezig met het reduceren van hun milieu-impact. Dit nemen wij ook mee in de beoordeling van onze partners. 

CO2-footprint

CO2-parameter CO2-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 427.776 kWh 0,556 kg CO2 / kWh 238 ton CO2
Waarvan groene stroom
(ongespecifieerd)
0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen
voertuigen
(groen conform CO2-PL)
0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen
voertuigen
(grijze stroom)
0 kWh -0,556 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 238 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 49.814 m3 1,88 kg CO2 / m3 93,8 ton CO2
Subtotaal 93,8 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 521 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,155 ton CO2
Afvalwater 521 m3
huishoudelijk
0,678 kg CO2 / m3 0,353 ton CO2
Subtotaal 0,509 ton CO2
Emissies
Oplosmiddelen 8,00 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,0576 ton CO2
Menggas Argon/CO2 85/15% 250 liter
(200 bar)
0,0590 kg CO2 / liter 0,0148 ton CO2
Subtotaal 0,0724 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 8.432
personenkm
0,0150 kg CO2 /
personenkm
0,126 ton CO2
Fiets en lopen 676.950 km 0 kg CO2 /
personenkm
0 ton CO2
Personenwagen in km 724.062 km 0,195 kg CO2 /
personenkm
141 ton CO2
Subtotaal 141 ton CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 5.000 km 0,195 kg CO2 / km 0,975 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 12.500 liter 2,78 kg CO2 / liter 34,8 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 12.500 liter 3,26 kg CO2 / liter 40,8 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 3.000 liter 3,26 kg CO2 / liter 9,79 ton CO2
Vliegtuig Europa (700-2500 km) 25.000
personenkm
0,200 kg CO2 /
personenkm
5,00 ton CO2
Subtotaal 91,3 ton CO2
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 2.506 liter 3,26 kg CO2 / liter 8,17 ton CO2
Uitbesteed wegtransport
(per container km)
13.000 TEU
km
1,27 kg CO2 / TEU km 16,5 ton CO2
Zeevaart (container) 1.245.000 TEU
km
0,126 kg CO2 / TEU km 157 ton CO2
Subtotaal 181,667 ton CO2

Cijfers algemeen

2020 2021
Electriciteit bedrijfspand
Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 23,9 24,2
Elektriciteitsverbruik (informatieplicht) kWh 359.785 427.776
Brandstof & warmte & koude
Aardag eq.verbruik (informatieplicht) m3 gas eq. 32.075 49.814
Energie voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 0,274 0,426
Water & afvalwater
VE per m3 waterinkoop (afvalwatercoëfficient) VE/m3 0,023 0,023
Afval
Afvalscheiding % 67,9 64,3
Percentage ongesorteerd bedrijfsafval % 32,1 35,7
Afval per omzet ton kg/ton € 0,352 0,259
Afval totaal ton kg 150 112
Percentage gevaarlijk afval % 1,34 0,519
Percentage papierafval % 43,8 47,9
Vervoer
Aandeel OV, fiets en lopen in woon-werkverkeer % 48,4 48,6
Aandeel autokilomters in woonwerk-verkeer % 51,6 51,4
Aandeel elektrische autokm in zakelijke autokm %
CO2 en Compensatie
Totale CO2 emissie ton CO2 698 765
Totale CO2 emissie per omzet ton CO2/ton € 1,64 1,77
CO2-compensatie ton CO2 0 0
CO2-balans (uitstoot min compensatie) ton CO2 698 765
Totale CO2 emissie vertaald naar autokilometer Rondjes om de evenaar 89,3 97,9

*Bron: Milieubarometer